Hiển thị một kết quả duy nhất

Áo đoàn thanh niên

Áo đoàn thanh niên

20,000 

Bà ba, nông dân Miền Nam

Nữ thanh niên xung phong

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Thuê đồ lính hải quân

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Thuê đồ thực dân pháp

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Trang phục lính bộ đội

70,000 

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Trang phục lính bộ đội nữ

70,000 

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Trang phục lính hải quân nữ

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Trang phục lính rằn ri

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Trang phục lính rằn ri nữ

70,000